Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
A-Tam Tasdik:

Tam tasdik; mükelleflerin idareye vermiş olduğu beyanname ile bu beyannamenin dayanağı olan mali tablolardan olan finansal durum(bilanço) ile gelir-gider tablosunun mevzuata uygunluğunun denetimi ve tasdikini içermektedir. 

Tam tasdik hizmeti verdiğimiz işletmelerin, dönem içindeki iş ve işlemleri beyannameler verilmeden önce denetim elamanı gözü ile değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, bir yandan risklerin asgari düzeye çekilmesi hedeflenirken, bir
yandan da mevzuatın izin verdiği teşvik, istisna ve muafiyetlerden optimal seviyede faydalanılması desteklenmektedir.

B-KDV İadesi:

KDV İadesi; tam istisna kapsamındaki teslimlerden(mal ihracı, ihraç kayıtlı satış, teşvik belgesi kapsamındaki teslimler, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki teslimler), tam istisna kapsamında değerlendirilen Uluslararası
Anlaşmalardan kaynaklı(AB hibeleri gibi) teslimlerden, tevkifat kapsamındaki teslimlerden veya indirimli orana tabi (inşaat, gıda, tekstil, sağlık gibi) teslimlerden doğabilmektedir.

İlgili mevzuat uyarınca belli bir meblağın üzerindeki nakden veya mahsuben KDV iadesinin mümkün olabilmesi için Yeminli Mali Müşavir raporunun ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. KDV iade süreci, yasal mevzuatın
değişkenliğinin yanı sıra vergi daireleri arasında tam bir uygulama birliğinin olmaması, işlemlerin yakından takibini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada, tecrübe ve bilgi; büyük önem arz etmekte, mükelleflerin KDV iadelerini doğru ve
hızlı bir şekilde alabilmeleri finansman desteği anlamına gelmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet vergi dairesi üzerinden takibini yaptığı yeni KDV iadesi düzenlemeleri ile uyumlu yapılması gereken birçok çalışma Vefa kadrosunun sahip olduğu bilgi, tecrübe ve deneyimi ile en kısa zamanda
tamamlanmaktadır.

C-Diğer Hizmetler:

-Sözleşme makamının; Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın veya Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın olduğu hibeler ve destekler kapsamındaki işler,
-TÜBİTAK tarafından AR-GE destekleriyle ilgili raporlar,
-Teşvik belgesi kapama işlemleri,
-Sermayenin ödendiğine dair raporlar,
- İstisna ve muafiyetlere ilişkin kamu idareleri tarafından istenen özel amaçlı raporlar,
-Talep edilen diğer özel amaçlı raporlar,